Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Archeologie

Archeologie Deventer

Al duizenden jaren wonen er mensen in de gemeente Deventer. Dit weten we doordat de resten van hun huizen, afval en gereedschap worden opgegraven door archeologen. De gemeente Deventer heeft hiervoor sinds 1999 een eigen team: Archeologie Deventer.

Lees meer

Archeologiebeleid in Deventer

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor hun erfgoed. Hiervan maken niet alleen zichtbare monumenten maar ook ondergrondse archeologische waarden deel uit. Een belangrijk onderdeel van het erfgoedbeleid is dat de archeologische waarden in de bodem waar mogelijk behouden blijven. Als dat niet mogelijk is en archeologische waarden door bodemingrepen verloren dreigen te gaan, is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Hieronder vindt u in het kort het archeologiebeleid van Deventer.

Lees meer

Een vondst melden

Soms doen mensen bij toeval een vondst, bijvoorbeeld tijdens een wandeling langs de IJssel of bij werkzaamheden in de tuin. Anderen zoeken gericht naar vondsten met een metaaldetector. Heeft u een archeologische vondst gedaan? Maak hier dan een melding van. De ene keer gaat het om losse vondsten zonder veel wetenschappelijke waarde. In andere gevallen vertellen de vondsten een bijzonder verhaal. Ze kunnen dan veel bijdragen aan het beeld van de ontwikkeling van Deventer.

Lees meer

Verwachtingskaarten en inventarisaties

De archeologische verwachtingskaart laat de relatie zien tussen de geomorfologie en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld. Bekijk hier alle inventarisaties en verwachtingskaarten.

Lees meer

Resultaten

Al meer dan 60 jaar graven archeologen in Deventer. Verspreid over de hele gemeente hebben onderzoeken plaats. Bij deze opgravingen zijn resten gevonden vanaf de midden steentijd (8500-4500 voor Christus) tot de middeleeuwen en nieuwe tijd.

Lees meer

Stage bij Archeologie Deventer

Archeologie Deventer heeft bijna altijd plek voor 1 of 2 stagiairs.

Lees meer

Vondstmelding doen

Als u een archeologische vondst heeft gedaan, meldt u dit via het vondstmeldingsformulier. Doet u een vondst bij grondwerkzaamheden? Dan is het belangrijk dat u dit direct meldt via telefoon of e-mail.

Lees meer