Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Beleid erfgoedbreed

In 2012 is het Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed vastgesteld. Dit document beschrijft hoe de gemeente Deventer tot een proactief gebieds- en ontwikkelingsgericht erfgoedbeleid komt.

Vanaf juli 2020 geldt de verordening op de fysieke leefomgeving in de gemeente Deventer. Dit is een bundeling van meerdere verordeningen. De nieuwe verordening vervangt de oude Erfgoedverordening uit 2010. De verordening op de fysieke leefomgeving gaat zowel over het bovengrondse als over het archeologische erfgoed binnen Deventer.

Met het erfgoedbeleid speelt de gemeente in op de landelijke koerswijziging van behoud naar ontwikkeling. Het geeft kansen om de erfgoedwaarden in brede zin een nieuwe betekenis te geven in de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast zorgt de koers voor een efficiënte infrastructuur. Verantwoordelijkheden voor een goede omgang met ons erfgoed in gezamenlijkheid met de samenleving kunnen worden opgepakt en verdeeld. Dit alles vanuit het besef, dat het ruimtelijk erfgoed een grote bijdrage levert aan het prettige woon-, werk- en verblijfsklimaat van de gemeente.

Aan de hand van een 3-tal vragen is bovenstaande koers (pdf) verder uitgewerkt:

  • Wat hebben we aan ruimtelijk erfgoed in de gemeente Deventer?
  • Wat willen we met dit ruimtelijk erfgoed?
  • Hoe gaan we dit regelen/organiseren?

De 1e vraag is beantwoord door inventarisaties naar alle bekende gegevens en dit te verwerken in kaarten. De 2e vraag is uitgewerkt in een ambitiedocument (pdf, 2 MB).

Ambitie

Onze ambitie luidt: Wij willen inspiratie bieden vanuit erfgoed aan ruimtelijke initiatieven (niet primair door regels). Dit doen we ontwikkelingsgericht vanuit een vertrouwensbasis tussen overheid en initiatiefnemer.

Deze ambitie is verwerkt in de Omgevingsvisie die nu ontwikkeld wordt. In deze integrale visie op onze leefomgeving wordt aangegeven hoe erfgoed een plek krijgt binnen ruimtelijke ontwikkelingen. We kijken hierbij naar samenhang met alle andere disciplines, als milieu, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Erfgoedkennis

Hoe gaan we het ergoedbeleid regelen? Deze vraag wordt de komende jaren beantwoord. Met de inventarisatie is een goede basis gelegd voor alle erfgoedkennis. We bekijken nu welk deel hiervan geborgd moet worden in aanwijzingen, regels, processen of inspiratievoorbeelden. Dit gebeurt samen met de samenleving.