Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Herbestemmingagenda

Met het project ‘Herbestemmingagenda Religieus Erfgoed Deventer’, dat gesubsidieerd is door de provincie Overijssel, wil de gemeente Deventer eigenaren van kerken ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden voor een toekomstbestendige functie.

In een 1e inventariserende ronde langs de kerkeigenaren is gesproken over hun toekomst, de kansen en bedreigingen en daaraan gekoppeld hun behoefte aan ondersteuning. Er is een activiteitenaanbod samengesteld waarvan kerkeigenaren gebruik kunnen maken om hun kansen en bedreigingen in beeld te brengen.

Voorbeelden van activiteiten

Voorbeelden van activiteiten zijn een herbestemmingverkenning, een financiële scan, energieadvies en ondersteuning bij het vinden van nevenactiviteiten. De ervaringen uit de activiteiten worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid met als doel het behoud en een optimaal gebruik van de monumentale kerkgebouwen in Deventer.


Inventarisatie religieus erfgoed

Er is een overzicht opgesteld van alle cultuurhistorisch waardevolle kerkgebouwen in Deventer. De beschrijving en foto’s zijn te vinden op www.reliwiki.nl, de Wikipedia speciaal voor kerken.