Woordmerk Ruimtelijk erfgoed

Beleid gebouwd erfgoed

In overeenstemming met de Erfgoedwet 2016 beschikt heeft de gemeente Deventer haar erfgoedbeleid vastgelegd in een verordening. Deze heet de verordening op de fysieke leefomgeving. Ook zijn er 2 adviesorganen: de Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezichten en de Adviesraad Monumenten.

Het 1e orgaan adviseert het college over vergunningaanvragen. De gemeente vraagt de Adviesraad Monumenten om advies bij het aanwijzen van monumenten en het erfgoedbeleid in brede zin.

Met de Erfgoedwetvoert de gemeente haar taken uit voor de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten. Meer informatie staat in het Koersdocument (pdf). Aan het nieuwe beleid voor het erfgoed werken we.

De actuele opgave ligt onder meer bij de transformatie en herbestemming van monumentale gebouwen. En ook bij de wijze waarop we de (nieuwe) wettelijke taken vorm gaan geven: het meewegen van de cultuurhistorische waarden bij het opstellen van bestemmingsplannen volgens de Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO), de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit als voorbereiding op de omgevingswet. Daarnaast is de gezamenlijke presentatie van het erfgoed actueel. Net als de zorgvuldige omgang met erfgoed voor 3 cultureel erfgoeddomeinen: musea, monumenten en archeologie.