Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Stedelijke groei en bodemgaafheid

Een groot deel van de hogere gronden rondom Deventer is bebouwd met huizen, kantoren en fabrieken. De invloed van de bouw van deze gebouwen op de onderliggende archeologische resten is te zien op de kaarten bij de inventarisatie Stedelijke groei en bodemgaafheid.
De 19e eeuwse bebouwing aan de Houtmarkt is op de stadsmuur gebouwd

Verreweg het grootste deel van deze bebouwing kwam pas tot stand in de late 19e en 20e eeuw nadat de vesting Deventer zijn functie verloor. Soms heeft de bouw van deze gebouwen gezorgd voor belangrijke verstoringen. In andere gevallen reiken deze verstoringen niet tot in de archeologisch belangrijke lagen. Dan moet dus wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond. Dit hangt sterk samen met de gekozen funderings- en constructiewijze.

De kaart Stedelijke groei en bodemgaafheid (pdf, 5 MB) toont wanneer de verschillende wijken en woningen tot stand kwamen en wat dit betekent voor de wijze van funderen. Deze kaart wordt daarom vooral gebruikt bij advies over archeologisch vervolgonderzoek en archeologievriendelijk bouwen. De bij het onderzoek gehanteerde werkwijze wordt beschreven in de rapportage bij de verwachtingskaart (pdf, 10 MB).

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht