Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht

Archeologische beleidskaart

De beleidskaart laat zien hoe in Deventer de archeologische verwachting is vertaald in beleid.
WEB Deze opgravingsput op het Grote Kerkhof laat zien dat sommige plaatsen heel veel informatie per m2 opleveren

Voor elke locatie in de gemeente is te zien welke archeologische regels van toepassing zijn.

Van verwachting naar beleid

In de archeologiewetgeving is vastgelegd dat de gemeenteraad beleid mag vaststellen dat recht moet doen aan de archeologische waarden, maar waarbij nadrukkelijk ook de maatschappelijke economische component mag worden meegewogen. Er zijn een aantal draaiknoppen die kunnen worden gebruikt om dit beleid vorm te geven: diepte- en oppervlaktevrijstelling.

Diepte- en oppervlaktevrijstelling

Dieptevrijstelling is de diepte tot waarop werkzaamheden zonder archeologische voorwaarden mogen worden uitgevoerd. Over het algemeen geldt een vrijstellingsdiepte van 0,5 meter voor het buitengebied en een vrijstellingsdiepte van 0,3 meter voor de binnenstad. Alleen voor hele kwetsbare gebieden in het buitengebied wordt een vrijstellingsdiepte van 0,3 meter gehanteerd.

De oppervlaktevrijstellingsgrens is in de wet op 100 m2 gesteld. Hiervan kan echter onderbouwd naar boven en beneden worden afgeweken. Voor de binnenstad is deze grens aantoonbaar te ruim. Daarom worden voor de binnenstad verschillende veelal striktere grenzen gehanteerd. In het buitengebied worden in veel gevallen juist ruimere vrijstellingsgrenzen toegepast.

Beleidskaart: 3 uitkomsten

In de tabel van deĀ beleidskaart komen 3 uitkomsten voor:

  1. Onderzoek
  2. Melding
  3. Geen

Als de tabel Onderzoek voorschrijft, wordt eerst een bureaustudie uitgevoerd. Deze bureaustudie bepaalt of en in welke vorm onderzoek nodig is. Melding betekent dat aan de vergunning een meldingsplicht wordt verbonden. Dit betekent dat de gebieden met een meldingsplicht zijn vrijgegeven, op voorwaarde dat voorafgaand aan de werkzaamheden een melding wordt gedaan. Geen betekent dat geen voorwaarden zijn gesteld.

Bestemmingsplan & beleid

Het geldende bestemmingsplan bepaalt of er een rapport wordt gevraagd. Op de meeste plaatsen is het beleid een op een vertaald in het bestemmingsplan. Bij sommige oudere bestemmingsplannen kan echter sprake zijn van verschillen tussen beleidskaart en bestemmingsplan. Wanneer het nieuwe beleid striktere grenzen hanteert dan het bestemmingsplan, blijft het bestemmingplan leidend. Wanneer het beleid meer ruimte biedt, wordt dit wel meegenomen in de afweging. Zie voor meer informatie Bestemmingsplannen & Archeologie.

Wat vindt u van deze pagina?
Wat vindt u van deze pagina?
Goed Neutraal Slecht
Goed Neutraal Slecht